Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă prezintă, aşa cum o arată şi denumirea, două componente de bază la fel de importante:

  • învăţământul superior la distanţă;
  • formarea continuă.

Dezvoltarea învăţământului la distanţă precum şi a formării continue se datorează unor necesităţi sociale şi de educaţie, pentru care formele tradiţionale de învăţământ superior nu mai erau cuprinzătoare.


Nevoia de respecializare şi recalificare a multor oameni, necesitatea îmbinării de către aceştia atât a muncii salariate cât şi a educaţiei, programul mult mai aglomerat din zilele noastre faţă de situaţia deceniilor anterioare, a determinat apariţia acestei forme de învăţământ în care accentul se pune pe determinare, dorinţa de studiu şi pe un proces autodidact.


Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă este responsabil de aplicarea politicii elaborate de Senatul Universităţii „Valahia” din Târgovişte în domeniul învăţământului la distanţă, de administrarea platformei de e-learning, care reprezintă interfața de studiu între studenți și tutori, de încasarea taxelor de studiu și de evidența acestora, de colaborarea cu facultăţile şi departamentele din cadrul acestora, pentru asigurarea infrastructurii informaţionale, necesară bunei derulări a procesului de pregătire în sistemul învăţământului la distanţă, de dezvoltarea propriei baze materiale, de realizarea publicității pentru programele de studiu care se desfășoară prin intermediul său. Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă gestionează de o manieră completă întregul proces didactic, de la înscriere și până la finalizarea studiilor pentru cursurile de formare continuă. Departamentul se obligă să asigure producerea de resurse de învăţământ, a drepturilor de autor pentru suporturile de curs, a utilizării tehnologiilor informaţionale şi accesul la acestea, utilizarea bibliotecii virtuale proprii, distribuirea materialelor didactice, producerea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia.


Misiunea programelor de studii la învăţământ la distanţă vizează dezvoltarea unui sistem educaţional compatibil cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni, având în vedere satisfacerea cerinţelor clienţilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.


Programul de studii de învăţământ la distanţă şi de formare continuă îşi propune să formeze specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.


Planurile de învăţământ şi programele analitice de la forma de învăţământ la distanţă sunt identice cu cele de la învățământul cu frecvență, fiind, ca şi acestea din urmă, evaluate şi îmbunătăţite periodic. De aceea, diploma de licenţă în sistemul învăţământului la distanţă conferă aceleaşi drepturi ca şi cele eliberate pentru forma de învățământ cu frecvență, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările interne ale Universităţii „Valahia” din Târgovişte.


Metodologia de pregătire a studenţilor este specifică învăţământului la distanţă, ceea ce presupune folosirea platformei de e-learning, punerea la dispoziţia studenților a suporturilor de curs în format electronic şi format tipărit (CD-uri şi pachete de curs tehnoredactate), acestea fiind postate şi pe platforma de e-learning, alături şi de alte documente suplimentare. Întâlnirile faţă în faţă (AT-urile și AA-urile) se desfășoară la fiecare final de săptămână, în conformitate cu structura anului universitar și potrivit planurilor de învăţământ specifice fiecărei specializări.


Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă are o convenție de colaborare cu facultățile organizatoare de învățământ la distanță. În cadrul acestui parteneriat, Departamentul asigură cadrelor didactice şi personalului administrativ pregătirea permanentă în tehnologiile învăţământului la distanţă. Tot ca urmare a acestei convenții de colaborare, facultățile organizatoare de ID asigură studenţilor accesul la un tutore pentru coordonarea studiilor, asimilarea cunoştinţelor şi desfăşurarea procesului de evaluare la nivel de disciplină din planul de învăţământ. Tutorele, pe durata anului universitar, acordă asistenţă prin intermediul activităţilor didactice specifice învățământului la distanță: activităţi tutoriale, teme de control şi activităţi aplicative. La nivel de program de studiu au fost stabiliţi coordonatori de disciplină care elaborează programele analitice, calendarul disciplinei și elaborează suportul de curs, colaborând cu tutorele în realizarea obiectivelor generale şi specifice ale disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ. Finalizarea fiecărei discipline se face, potrivit planurilor de învățământ, fie prin colocvii care se susțin în săptămâna de dinaintea sesiunii de examene, fie prin examene programate în perioada de sesiune, desfăşurate în prezenţa coordonatorului de disciplină şi a tutorilor.


Modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi evaluarea studenţilor de la învăţământul la distanţă sunt comune cu cele ale studenţilor de la învăţământul cu frecvență.


Departamentul cere fiecărui coordonator de disciplină în colaborare cu tutorele să elaboreze propriul curs, conform modelului elaborat la nivelul departamentului care este unic pentru toate cursurile ID. Toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ sunt acoperite de cursuri elaborate de coordonatorul de disciplină şi implementate în cadrul Departamentului. Cadrele didactice au la dispoziţie utilizarea tehnologiei informaţională şi au acces la biblioteca virtuală proprie.


Calendarul activităţilor, tematica AT-urilor, a TC-urilor, structura anului universitar, examenele sunt publice pentru toţi studenţii ID.


Fiecare student are un cont propriu pe platforma electronică, cont ce este gestionat la nivelul Departamentului. Folosirea de către student a contului personal se face în baza unui nume de utilizator şi parolă, ce sunt distribuite în primul an de studiu. Informaţiile postate pe platformă sunt protejate prin sisteme specifice, împotriva furtului electronic, prin parolare, şi a oricăror modificări neautorizate (de exemplu, prin prezentarea cursurilor în format pdf).