Admitere

Admitere 2024

Calendar admitere

 • 08 iulie – 16 septembrie 2024 – înscriere on-line (verificarea dosarelor se efectuează într-un interval de maxim 3 zile de la data înscrierii)
 • 18 septembrie 2024 – afișarea rezultatelor finale
 •  19 – 21 septembrie 2024 – încheierea contractelor
 • 23 septembrie 2024 – afișarea rezultatelor intermediare pentru sesiunea septembrie
 • 24 – 26 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații aflați pe listele de așteptare
 • 26 septembrie – afișarea listei finale de admitere

Orar zilnic: 08.00 – 16.00 (luni – vineri); 09.00 – 12.00 (sâmbătă – 21 septembrie)

Metodologie si criterii admitere/departajare

Documentele valabile pentru toate specializările de la programele de conversie profesională:
 • diploma de licență sau echivalentă, potrivit celor precizate în art. 6 din prezenta metodologie;
 • suplimentul la diploma de licență sau foaia matricolă atașată diplomei de licență, după caz;
 • diploma de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscuta de M.E.C.;
 • adeverința de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic din învățământul preuniversitar, perioada de valabilitate a contractului de muncă (dacă persoana este titular, se va preciza aceasta, iar dacă este asociat va trebui să rezulte că la momentul înscrierii persoana deține această calitate); pentru candidații ce activează în învățământul preuniversitar în unității de stat, adeverința va fi necesar să fie vizată de inspectoratul școlar județean de care aparține unitatea unde își desfășoară activitatea candidatul; pentru candidații care activează în învățământul preuniversitar în unități private, adeverința va conține actul normativ prin care unitatea a fost acreditată să funcționeze. La încheierea contractului de școlarizare (după afișarea rezultatelor), adeverința va fi adusă în original;
 • adeverință medicală de la medicul de familie eliberată recent (cel mai târziu cu o lună înainte de momentul înscrierii), care să menționeze expres dacă persoana candidată este sau nu este în evidență cu boli psihice (se va evidența codul bolii, dacă este cazul) și cronice și care sunt acestea, dacă este cazul. 
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificat de naștere;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui;
 • dovada achitării taxei de înscriere.
Mențiuni speciale privind documentele de înscriere:
– pentru specializarea Educație fizică și sportivă, suplimentar este necesară să prezinte la înscriere o adeverința eliberată de medicul de familie în care apare expres mențiunea – “nu este înregistrat cu boli cronice, infecto-contagioase și neuropsihice”, alături de indicația ”apt pentru efort fizic”, alături de rezultatul și interpretarea examenului EKG, din care să rezulte aptitudinea pentru efort fizic specifică specializării.
 

Criterii admitere
(1) Admiterea la programele de studii de conversie profesionala se face pe baza de dosar, criteriul de admitere fiind media examenului de licență (pondere 100%). 
 
(2) Criteriile de departajare sunt:
– media anilor de studiu pentru programul de licență (criteriu 1). ;
– media examenului de bacalaureat (criteriul 2).